Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov' LP label

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Triquet
Triquet

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Otello
Otello

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as as José
José

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Canio
Canio

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as German
German

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Sergey
Sergej

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Canio with Lidiya Zakharenko
Canio with Lidija Zakharenko

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Cavaradossi with Lidiya Zakharenko
Cavaradossi with Lidija Zakharenko

Picture of Vyacheslav Nikolayevich Osipov as Sergey with Lidiya Zakharenko
Sergej with Lidija Zakharenko