Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov

Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov

Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov as Faust
Faust

Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov as Faust
Faust

Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov as Faust with M.A. Miglau
Faust with M. A. Miglau

Picture of Aleksandr Sergeyevich Arkhipov as Mikola in Semyon Kotko with E. V. Obraztsova
Mikola in Semjon Kotko with Elene Obraztsova
Reference for one picture (top).