Henri Thomas

Henri Thomas sings Mignon: Elle ne croyait pas
In RA format
Henri Thomas was the brother of Eustase Thomas-Salignac.
I wish to thank Richard J. Venezia for the recording.

Go Home